Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeenheden

Deze website wordt beheerd door Privanot vzw, met maatschappelijke zetel te Bergstraat 30, 1000 Brussel met ondernemingsnummer 0749.562.550.

Door de website te raadplegen, te bezoeken of de functies ervan te gebruiken, stemt u stilzwijgend in met de toepassing van deze voorwaarden. Deze zijn van toepassing op de volledige website.

2. Gebruik van de website

U dient de functionaliteiten van de website als een voorzichtig en redelijk persoon te gebruiken. Zo is het verboden de functies van de website zodanig te gebruiken dat dit gebruik zou kunnen leiden tot de overdracht van virussen of de publicatie van illegale of ongepaste inhoud. U mag de website niet moedwillig beschadigen, uitschakelen of overbelasten. U mag geen informatie of enige andere gegevens trachten te bekomen door handelingen die niet uitdrukkelijk zijn voorzien.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht op alle afbeeldingen, geluiden en content van deze website zijn eigendom van Privanot vzw of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar.

De teksten, illustraties en andere elementen op de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Als u ze wenst te reproduceren, aan het publiek wilt meedelen of voor commerciële doeleinden wenst te gebruiken, moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verkrijgen van Privanot vzw tenzij de bepalingen van boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht en de specifieke bepalingen van boek XI van de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek dit niet vereisen. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik en om deze gratis te verspreiden en te communiceren binnen uw familiekring.

Privanot spant zich in om contact op te nemen met alle houders van auteursrechten. Als bepaalde instanties echter het gevoel hebben dat hun rechten niet worden gerespecteerd, kunnen ze hierover altijd contact opnemen met Privanot vzw.

De vermelding van hyperlinks naar andere websites betekent niet noodzakelijk dat Privanot vzw de inhoud van de informatie op deze websites goedkeurt. De websites waarnaar op deze manier wordt verwezen, worden niet gecontroleerd door de werknemers van Privanot vzw. Zij zijn dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor de informatie die u via deze websites ontvangt.

U mag een link naar "privanot.be" op uw website plaatsen maar enkel op voorwaarde dat de verwijzing op het volledige browserscherm verschijnt en het adres (URL) van de website zichtbaar blijft. U mag alleen naar andere hyperlinks verwijzen met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Privanot vzw.

U mag op geen enkele wijze informatie of andere gegevens proberen te verkrijgen die niet uitdrukkelijk door Privanot vzw zijn toegestaan. Bepaalde namen, acroniemen of logo's, die op deze website voorkomen, zijn geregistreerde handelsmerken die u niet mag gebruiken.

4. Ter beschikking gestelde informatie

Tenzij anders vermeld, is alle informatie op de website van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan de specifieke omstandigheden van een persoon of entiteit. Deze informatie mag niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies, noch als een equivalent van een dergelijk advies.

De op de website gepubliceerde informatie kan onvolkomenheden van welke aard dan ook bevatten. De informatie wordt te goeder trouw verstrekt en is vooraf geanalyseerd. Privanot vzw kan echter niet de juistheid of de volledigheid garanderen  van de informatie die erin is opgenomen.

5. Aansprakelijkheid

Privanot vzw wijst, voor zover wettelijk toegestaan, alle aansprakelijkheid af voor enigerlei directe/indirecte schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of die het gevolg is van, maar niet beperkt is tot:

  • storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische transmissie op de website,
  • onvolledige, foutieve of verouderde informatie op de website,
  • handelingen die u verricht op basis van informatie op deze website.

6. Privacybeleid inzake de verwerkingen die plaatsvinden bij het gebruik van de website

De verwerking van persoonsgegevens door Privanot vzw bij het gebruik van de website wordt gedetailleerd beschreven in het algemeen privacybeleid van de vereniging. Dit beleid is hier beschikbaar.

7. Geschillenbeslechting, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De onderhavige voorwaarden vallen onder het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Hoofdstad (België) bevoegd.

8. Contact

PRIVANOT VZW
Bergstraat 30
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 500 14 15
E-mail: info@privanot.be
BCE 0749.562.550